Prohlášení účastníka závodu

Prohlašuji že startuji na vlastní nebezpe?í a budu dodržovat pokyny po?adatel? a souhlasím s využitím výše uvedených osobních údaj? po?adatelem. Ud?luji souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údaj? PO?ADATELI

Osobní údaje budou zpracovávány za ú?elem identifikace ú?astník? a ú?astnic p?i organizaci Horského b?žeckého závodu Rubenczal (prezence, p?id?lování startovních ?ísel, m??ení ?asu), vyhodnocení jeho výsledk? a informování o dalších ro?nících závodu.

Zpracovávání bude probíhat po dobu 10-ti let od ud?lení souhlasu PO?ADATELI který bude ke zpracování osobních údaj? využívat zpracovatele, spole?nost Jurikol, a.s., ?echurova 2355/29, Praha 9, I?O: 25080644.

Beru na v?domí, že mám právo souhlas se zpracování osobních údaj? kdykoli odvolat, a to nap?íklad zasláním e-mailu nebo dopisu PO?ADATELI. Sou?asn? beru na v?domí, že odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údaj?, které probíhalo p?ed tímto odvoláním.