Pravidla závodu

Pravidla závodu

Všeobecné podmínky pro účastníky Horského běhu Rubenczal.

Pořadatelem a organizátorem (dále jen jako „organizátor“) Horského běhu Rubenczal (dále jen „běh“, „akce“ či „závod“) je Jurikol, a.s., Čechurova 2355/29,193 00 Praha 9, IČO: 25080644, DIČ: CZ25080644, Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č.  17271, přičemž registrací dle těchto podmínek vzniká smluvní vztah mezi organizátorem a účastníkem akce. Účastníkem akce může být pouze osoba splňující předpoklady stanovené těmito podmínkami. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi organizátorem a účastníkem běhu.

I.
Účinnost a platnost podmínek

Tyto podmínky upravují právní vztah mezi účastníkem a organizátorem Horského běhu Rubenczal. Smluvní vztah vzniká registrací účastníka k jeho účasti na závodu. Tyto Podmínky se stávají nedílnou součástí smlouvy mezi organizátorem a účastníkem. Účastník bere na vědomí a výslovně? souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn měnit podmínky běhů, jakož i pravidla běhu. Veškeré změny podmínek běhu či pravidel závodu budou zveřejněny na webových stránkách http://www.rubenczal.cz

II.
.Pravidla pro účast na běhu a bezpečnost závodníků

Běhu se muže zúčastnit jakákoli fyzická osoba, jejíž zdravotní stav účast na tomto typu závodu umožňuje, a která je starší 18 let. Účastník mladší 18-ti let musí být zmocněn svým zákonným zástupcem. Účastník nesmí na závod přijít v nebo s jakýmkoliv vybavením, které by mohlo být nebezpečné pro ostatní účastníky akce, diváky či pro samotného účastníka. V případě, že účastník má pochybnost o bezpečnosti jeho vybavení, je povinen o této skutečnosti informovat organizátora, který vybavení povolí nebo zakáže, a to písemnou formou. V případě, že organizátor povolení z jakéhokoliv důvodu neudělí nebo zakáže, je účastník povinen si vzít jiné, nezávadné vybavení. Účastníci budou informováni o všech organizačních opatřeních před začátkem závodu. Účastníci jsou povinni se řídit pokyny organizátora závodu a těmito organizačními opatřeními. Organizátor má právo vyloučit nebo diskvalifikovat jakéhokoli účastníka, jehož chování by mohlo ohrozit bezpečný průběh závodu nebo bezpečnost ostatních účastník. Organizátor má též právo účastníka vyloučit, pokud se nebude chovat v souladu s pravidly závodu. Osobou, která může vyloučit nebo diskvalifikovat účastníka, je pouze osoba řádně zmocněná nebo určená organizátorem (zejména, a nikoliv výlučně to mohou být členové zdravotnického týmu, týmu první pomoci, členové ochranky, dobrovolníci, organizátoři závodu na místě konání akce či samotný organizátor). Účastník je povinen podrobit se lékařskému vyšetření v místě konání závodu, v případě, že to bude nutné vzhledem k ochraně jeho zdraví nebo bezpečnosti či ochraně jiných osob a je povinen uposlechnout příkazům osob vykonávajících lékařské vyšetření.

III.
Podmínky registrace

Registraci účastník provede prostřednictvím on-line registračního systému na internetových stránkách http://www.rubenczal.cz nebo na organizátorem určeném místě, v den startu. Účastník provede registraci jako jednotlivec, nebo tým.  Registrace je možná prostřednictvím registračního formuláře, nebo registračního systému, nebo osobně? v den závodu.

Ceny a platební podmínky budou uveřejněny vhodným způsobem na internetových stránkách www.rubenczal.cz či na webových stránkách registračního systému. Registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení, a to částkou platnou v den platby, která je v plné výši připsána na účet pořadatele. Zaplacením se rozumí připsání celé částky na účet pořadatele. Registrační poplatek potvrzený účastníkem v objednávce je konečný, nevratný ani ho nelze převést na jinou osobu a závod. Všichni účastníci musí být při běhu vhodně oblečeni, mít s sebou zapnutý a nabitý mobilní telefon a viditelně mít na sobě startovní číslo, které si v určenou dobu musí vyzvednout. Startovací číslo zůstává závodníkům.

Účastník není oprávněn přenést či převést své startovní číslo na jinou osobu. Startovní číslo je individuální povahy a je nepřenosné. Startovní číslo je účastník povinen mít na sobě při startu běhu a bez něj nebude na start vpuštěn. Účastník musí vynaložit veškerou možnou péči, aby startovní číslo měl na sobě viditelné během celého závodu. V případě, že účastník nebude mít startovní číslo během závodu, není organizátor povinen mu poskytnout plnění poskytovaná nad rámec účasti na běhu (zejména fotografie, videa, dary aj.).

Účastník je povinen být včas na startu závodu. Čas závodu je pevný, pokud nebylo stanoveno jinak. Organizátor může posunout čas startu v případě zásahu vyšší moci. V případě promeškání času účastníka nebo týmu při startu, je účastník nebo tým vyloučen ze závodu a nemá nárok na vrácení registračního poplatku!

Zaregistrovaný účastník, jenž se běhu nezúčastní, a? už o svém odstoupení bude organizátora před závodem informovat, nebo nikoliv, nemá nárok na vrácení organizačního poplatku (dále jen jako „startovné“).

Startovné bude účastníkovi navráceno jedině z důvodu zrušení celého závodu s výhradou čl. IV podmínek.

Organizátor je oprávněn stanovit organizační limit (počet účastníků a/nebo poslední možný termín přihlášení), který bude v takovém případ? uveden na webových stránkách www.rubenczal.cz nebo stránek registračního systému. Registrace učiněná po dosažení tohoto limitu není z pravidla možná.

Závodu se mohou zúčastnit pouze řádně a včas zaregistrovaní účastníci. Ostatní osoby se nemohou závodu účastnit a mohou být vyvedeni osobami určenými organizátorem.

IV.
Prohlášení o zproštění odpovědnosti

Organizátor si vyhrazuje právo změnit plánovaný program nebo běh zrušit z důvodu živelní pohromy, jiné nepředvídatelné události, z bezpečnostních důvodů, nebo pokud to bude vyžadováno oficiálním nařízením oprávněných orgánů státní správy či samosprávy. V takových případech nebude mít organizátor povinnost odškodnit účastníky za jakékoliv vzniklé škody. Organizátor není odpovědný za škody na majetku nebo finanční škody, které nejsou zaviněny nebo které nejsou způsobeny hrubým zanedbáním ze strany organizátora. Organizátor neodpovídá za zdravotní stav účastník? vyvolaný nebo způsobený účastí na běhu. Je povinností každého účastníka si před závodem nechat zkontrolovat svůj zdravotní stav a přečíst si veškeré informace poskytnuté organizátorem, zvláště pak informace zveřejněné na webových stránkách závodu. Organizátor neodpovídá za technické problémy jakéhokoliv druhu spojené s řádným provedením registrace či uhrazením registračního poplatku.

V.
Podmínky účasti na závodu

Registrací do závodu účastník potvrzuje a prohlašuje následující:

 1. a) Účastník prohlašuje, že je osobou starší 18 let. V případě účastníka mladšího 18-ti let, poskytuje toto prohlášení zákonný zástupce účastníka.
 2. b) Účastník si je vědom skutečnosti, že na plnění poskytnutá nad rámec samotného závodu, nemá právní nárok.
 3. c) Účastník prohlašuje, že nebude požívat omamných nebo psychotropních látek včetně? lék? se stejnými nebo obdobnými účinky. Účastník dále potvrzuje, že jeho zdravotní stav odpovídá náročnosti akce a je schopen akci bez újmy na svém zdraví absolvovat.
 4. d) Účastník akce se musí řídit všemi pokyny organizátora a jiných osob, které na průběhu akce s organizátorem spolupracují.
 5. e) Účastník akce je povinen absolvovat veškerá školení či instruktáže pořádané organizátorem pro účely zajištění bezpečnosti průběhu akce nebo k účelům jiným dle uvážení organizátora.
 6. f) Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu. Pořadatel neposkytuje účastníkům pojištění (zdravotní, úrazové, odpovědnosti apod.). Pokud je potřeba pojištění nijakého druhu, je na účastníkovi si jej sjednat samostatně, zejména zdravotní pojištění pro případné ošetření / hospitalizaci. Případné náklady budou účtovány účastníkovi.
 7. g) Účastník tímto uděluje dobrovolně, svobodně, vážně a bez jakéhokoliv nátlaku souhlas organizátorovi se zpracováním osobních údajů na základě zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobní údajů. Souhlas se zpracováváním osobních údajů uděluje pro evidenční, obchodní a marketingové účely v rámci činnosti organizátora. Souhlas je udělen na dobu neurčitou. Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. Účastník má právo na kontrolu svých osobních údajů a na jejich opravu, pokud budou chybné. Účastník má dále vůči organizátorovi právo vyzvat ho k podání vysvětlení a k okamžitému odstranění závadného stavu v případě, že zjistí, že je s jeho osobními údaji nakládáno v rozporu se zákonem, zmocněním podle tohoto souhlasu či způsobem, který se dotýká, či by se mohl dotýkat, jeho osobnostních práv nebo jeho oprávněných zájmů. V případě oprávněnosti takového požadavku je organizátor povinen pochybení odstranit a uvést stav do souladu s požadavky účastníka. Pokud by organizátor oprávněné výzvě nevyhověl, je soutěžící oprávněn obrátit se se svým požadavkem na kompetentní orgán.
 8. h) Účastník výslovně souhlasí s tím, aby organizátor závodu nebo jím pověřená třetí osoba marketingově v souvislosti s tímto závodem využili ve prospěch organizátora osobní údaje účastníka. Účastník zejména výslovně souhlasí s tím, aby bylo využito formou zveřejnění jeho jméno, příjmení, označení jeho facebookového profilu, místo bydliště, aby byly využity veškeré obrazové, zvukově audiovizuální a obdobné záznamy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dává tímto zcela bezvýjimečný souhlas takto vytvořené záznamy užít bez dalších nároků pro výhradní komerční a marketingové účely organizátora závodu. Účastník souhlasí se zveřejněním startovací listiny a výsledkové listiny s uvedením jeho osobních údajů.
 9. i) Účastník dále výslovně souhlasí s tím, že organizátor závodu je dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněn případně vytvořené obrazové či zvukově audiovizuální a obdobné záznamy v rámci závodu následně užít dle ustanovení § 12,13 rozmnožovat, §14 rozšiřovat, § 15 pronajímat, §16 půjčovat, § 17 vystavovat a dále dle ustanovení § 18-20 sdělovat veřejnosti zejména prostřednictvím internetové sít? a v tištěných reklamních nabídkách či jiných tiskovinách, to vše dle zákonné dikce autorského zákona. Organizátor závodu je pak na základ? tohoto ustanovení oprávněn takto vytvořené záznamy užívat pro své komerční, obchodní a marketingové účely a realizace svého podnikatelského záměru. Účastník se registrací na závod výslovně vzdává veškerých majetkových nárok? týkajících se takto vytvořených obrazových či zvukově audiovizuálních a obdobných záznamů, a to především nároků na jakékoliv finanční vyrovnání či případné kompenzace vyplývající z takto pořízených záznamů vzniklých na předmětném závodu. Všechny osobní údaje obrazové či zvukově audiovizuální a obdobné záznamy v rámci závodu mohou být dále zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi organizátora jak správcem nebo zpracovatelem, se kterým uzavře příslušnou (licenční) smlouvu, stejně jako pro další komerční účely jako zasílání obchodních sdělení pro propagační a jiné marketingové a obchodní účely. Účastník tímto vyjadřuje výslovný souhlas s těmito ustanoveními a uděluje organizátorovi závodu výhradní, přenosný, sub-licencovaný, bezplatný, celosvětový souhlas k pořizování a následnému dalšímu využití audiovizuálních, zvukových, obrazových a podobných záznam? ze závodu, na kterých je zachycena osoba soutěžící či jeho podobizna nebo jakékoliv jiné vyobrazení. Účastník není oprávněn v souvislosti se závodem požadovat a organizátor není nikterak povinen účastníkovi nahrazovat jakoukoliv náhradu nákladu či škodu, které by mohly v důsledku průběhu závodu či poskytování shora citovaných obrazových, zvukově audiovizuálních a obdobných záznamů účastníkovi vzniknout. Účastenství na závodu je tak zcela bez nárokové na jakékoliv finanční či jiné kompenzaci.
 10. j) Účastník si je vědom toho a souhlasí s tím, že program akce a případné změny jsou plné v kompetenci organizátora.
 11. k) Účastník si je vědom toho, že účast na závodu je na vlastní riziko a že organizátor akce nebo osoby, které na průběhu akce s organizátorem spolupracují, neodpovídají za škodu nebo újmu na zdraví nebo majetku účastníka nebo jiných osob způsobenou porušením povinností účastníka plynoucích z těchto podmínek.
 12. l) Účastník si je vědom toho a souhlasí s tím, že organizátor není odpovědný za jakoukoli újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s účastí v závod? nebo jeho sledováním.
 13. m) Účastník si je vědom odpovědnosti, kterou nese za újmu na zdraví a majetku svém nebo jiných osob nebo vznik škody způsobené porušením svých povinností plynoucích z těchto podmínek.
 14. n) Všechny škody, které způsobí sobě, jiným účastníkům akce, organizátorovi nebo osobám spolupracujícím, je povinen uhradit v plné výši a na vlastní náklady.
 15. o) Účastníci a diváci mají přísný zákaz vstupu se zvířaty do prostoru startu, cíle a na trať.
 16. p) Účastník prohlašuje, že si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví či životu vzniklých při účasti na běhu. Účastník dále prohlašuje, že se akce účastní dobrovolně a zavazuje se dodržovat podmínky účasti a instrukce organizátora a osob jím pověřených.
 17. q) Všichni účastníci týmového běhu běží jen předem určenou část trati. Týmy – maximální počet členů v týmu je 10 osob. Konečné pořadí týmů je dle součtu dosažených oficiálních časů všech členů.
 18. r) Žádné z ustanovení těchto podmínek nelze vykládat tak, že předem vylučuje nebo omezuje povinnost k náhradě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, anebo že se jím strana práva na takovou náhradu vzdává.

Změny těchto Pravidel závodu jsou možné jednostrannou změnou ze strany organizátora.

Tyto podmínky jsou účinné od 1. 7. 2017.